STAATSCOURANTVaststelling Uitwerkingsplan Centrumplan Braassemerland, Kaag en BraassemUitwerkingsplan Centrumplan Braassemerland

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het college van B&W op 5 maart 2013 heeft vastgesteld: Het Uitwerkingsplan Centrumplan Braassemerland is opgesteld op aanvraag en betreft een Uitwerkingsplan voor het centrum van Braassemerland, aangrenzend aan het bestaande centrum van Roelofarendsveen. Het Uitwerkingsplan Centrumplan Braassemerland is ten opzichte van het ontwerpplan gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen betreffen enkele tekstuele aanpassingen naar aanleiding van opmerkingen van het Hoogheemraadschap van Rijnland en een kleine aanpassing van de plankaart als ambtshalve wijziging. Vanaf donderdag 14 maart t/m woensdag 24 april 2013 liggen het vastgestelde uitwerkingsplan en de bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage in de publieksruimte van het gemeentehuis (Westeinde 1 in Roelofarendsveen). Het plan is ook digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl met de IMRO-code: NL.IMRO.1884.Centrumplan-VAS1 Vanaf donderdag 14 maart 2013 kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht, alsmede door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij niet tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht. Het instellen van beroep heeft geen opschortende werking; hiervoor moet een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Dit verzoek wordt gericht aan de voorzieningenrechter van de voornoemde afdeling. Een afschrift van het ingediende beroepschrift dient meegezonden te worden. Het vaststellingsbesluit treedt in werking op vrijdag 26 april tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt de inwerkingtreding van betreffende besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze klantadviseurs, tel. (071) 332 72 72, e-mail info@kaagenbraassem.nl

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Kaag. Bekijk alle Bekendmakingen kaag in .

https://kaagkrant.nl/bekendmakingen-kaag/

Deel dit bericht:

Redactie Kaagkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Kaagkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Kaag.

Gerelateerde berichten