STAATSCOURANTVastgesteld bestemmingsplan Peuterhof Rijpwetering en omgevingsvergunning verleend, Kaag en Braassem

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

NL.IMRO.1884.BPPeuterhof-VAS1 Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken ingevolge artikel 3.6 j° 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het bestemmingsplan Peuterhof Rijpwetering op 11 maart 2013 door de gemeenteraad van Kaag en Braassem is vastgesteld. Het bestemmingsplan is gecoördineerd ex artikel 3:30 Wro met de omgevingsvergunning en beide besluiten liggen met ingang van donderdag 21 maart 2013 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis, Westeinde 1 in Roelofarendsveen. Inzage is mogelijk gedurende de openingstijden of op afspraak. Tevens kunt u het bestemmingsplan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan betreft een bestemmingsplanwijziging voor uitsluitend de locatie Hertogsweg/Oud Adeselaan te Rijpwetering. Het bouwplan behorende bij het bestemmingsplan betreft het realiseren van 38 appartementen verdeeld over 6 bouwblokjes van maximaal 3 bouwlagen met een bescheiden hoogteaccent op de hoek Oud Adeselaan en de Achterdijk. Vanaf de dag na de dag van terinzagelegging kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld tegen beide besluiten bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht, alsmede door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij niet tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht. Het instellen van beroep heeft geen opschortende werking; hiervoor moet een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Dit verzoek wordt gericht aan de voorzieningenrechter van de voornoemde afdeling. Een afschrift van het ingediende beroepschrift dient meegezonden te worden. Het besluit tot vaststelling alsmede de door het college afgegeven omgevingsvergunning treden in werking op vrijdag 3 mei 2013, tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt de inwerkingtreding van betreffende besluiten opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met of een van onze klantadviseurs, tel. (071) 332 72 72, e-mail info@kaagenbraassem.nl.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Kaag. Bekijk alle Bekendmakingen kaag in .

https://kaagkrant.nl/bekendmakingen-kaag/

Deel dit bericht:

Redactie Kaagkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Kaagkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Kaag.

Gerelateerde berichten